Onderwijsexperts in gehoor, spraak en taal
Onze missie is om hoogwaardig speciaal onderwijs en/of ambulante begeleiding te bieden in afstemming en samenwerking met ouders en ketenpartners aan leerlingen met een TOS en/of auditieve beperking.

Mgr. Hanssen, een stevige organisatie

Ons streven is zo snel mogelijk een passende vorm van (vervolg) onderwijs te bieden.

Een school is een dynamische omgeving. Er zijn altijd nieuwe ideeŽn, plannen en projecten. Hoe pakken wij ons onderwijs aan? Waar liggen de accenten? Wat is onze visie? Hoe zit ons team in elkaar? Meer weten over onze geschiedenis? Bij de Mgr. Hanssen werken ongeveer 220 medewerkers. Samen zorgen wij voor ongeveer 1000 leerlingen, verdeeld over vier leslocaties en de ambulante dienst. Dat vereist een stevige organisatie. De Mgr. Hanssen is onderdeel van de Stichting Vitus Zuid.

Ons motto: Samen klaren wij de klus!

Samenwerking tussen de Mgr. Hansen, ouders en externe specialisten staat hoog in het vaandel. Alleen op die manier kunnen wij het optimale realiseren voor onze leerlingen

Onze missie

De Mgr. Hanssen staat voor het bieden van hoogwaardig speciaal onderwijs en/of ambulante begeleiding in afstemming en samenwerking met ouders en ketenpartners aan leerlingen met een TOS en/of auditieve beperking met als streven hen zo snel mogelijk weer te schakelen naar een meer passende vorm van (vervolg) onderwijs. Om deze missie te realiseren werken wij vanuit onderstaande leidende principes en kernwaarden:

De Mgr. Hanssen zijn wij met zijn allen;
Samen klaren wij de klus
Elke dag een beetje beter...
Couleur Locale mag er zijn...
Eigenaarschap en autonomie binnen kaders zijn een sterkte
Maar ook een afspraak is een afspraak en die wordt uitgevoerd totdat er een nieuwe (gezamenlijke) afspraak is!
Wij werken…
Met bevlogenheid en ambitie
vanuit deskundigheid
vanuit betrokkenheid en betrouwbaarheid
transparant in dialoog met anderen
met respect voor de omgeving
en altijd gericht naar verantwoord "schakelen" van leerlingen

Onze visie

In de schoolvisie is onze ecologische kijk op het kind verwoord: wij kijken naar kinderen in relatie tot hun omgeving. De totale ontwikkeling van een kind staat centraal en er is bijzondere aandacht voor de communicatieve ontwikkelingsaspecten. Onder communicatie verstaan we niet alleen de mondelinge, maar ook de schriftelijke taal en de sociale competentie (de pragmatische aspecten van de communicatie). Het onderwijs en de begeleiding aan onze leerlingen, met betrekking tot de specifieke hulpvragen op auditief en/of communicatief gebied, wordt door drie pijlers (de voorwaarden voor een goede en effectieve communicatie) gedragen:

Bewegen
Het kind moet een (goed) ontwikkeld lichaamsbesef hebben en zich goed kunnen bewegen om zelfvertrouwen op te bouwen en zich lekker in zijn vel te voelen.

Sociaal-emotioneel en identiteitsontwikkeling
Sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld zijn nodig om met anderen een opbouwende relatie aan te kunnen gaan en open te communiceren.
Voor de kinderen met een auditieve beperking of TOS geldt dat zij een eigen identiteit moeten ontwikkelen in onze maatschappij. Ieder kind is anders en leert anders. In ons onderwijs willen we daarmee rekening houden. Daar waar mogelijk sluiten we aan bij de leef-, bewegings- en ervaringswereld van onze leerlingen.
Taal
Om tot effectieve informatieoverdracht te kunnen komen, maar ook om anderen te kunnen begrijpen, is, naast inlevingsvermogen, beschikking over voldoende taal en taalvaardigheid een noodzaak.

Ambitie

De Mgr. Hanssen wil voor Zuid- en Midden Limburg hoogwaardig onderwijs en professionele begeleiding realiseren voor kinderen met ernstige auditieve en/of communicatieve beperkingen, al dan niet met bijkomende problemen en andere specifieke onderwijsbehoeften, waarvoor in het regulier onderwijs geen toereikende zorg geboden kan worden.

Toekomst

Om het maximale uit onze leerlingen te halen willen wij, als Mgr. Hanssen, blijven we voortdurend doorontwikkelen en willen we een een stabiele organisatie blijven die in staat is om flexibel maar effectief te reageren op alle veranderingen die er op de onderwijseenheid afkomen.

Schakelschool

De Mgr. Hanssen wil een schakelschool zijn. We streven een verantwoorde terugplaatsing naar de meest passende vorm van vervolgonderwijs na, zowel richting het primair- als het voorgezet onderwijs. Dit willen we onder meer bereiken door met leerlingen planmatig te werken aan hun hulpvragen en door een goede aansluiting op het programma van het regulier onderwijs na te streven. Dit laatste willen we bereiken door hoge doelen te stellen en opbrengstgericht te werken. De Ambulante Dienst ondersteunt de schakelfunctie van de school door kinderen in het reguliere onderwijs te begeleiden. Zo wordt de overstap van onze leerlingen naar een andere vorm van onderwijs ondersteund en bestendigd. Om de begeleiding van onze kinderen te optimaliseren, heeft iedere leerling een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP). Hierin worden de bevorderende en belemmerende factoren, de onderwijsbehoeften en de doelen van de leerling beschreven en geŽvalueerd. Dit OPP wordt goed gecommuniceerd met en afgestemd op de wensen van ouders en/of verzorgers. De Mgr. Hanssen wil nadrukkelijk ook voor leerlingen die, naast auditieve en/of communicatieve beperkingen, andere problemen of stoornissen (comorbiditeit) hebben, onderwijsbegeleiding verzorgen. Dit, indien nodig, in samenwerking met onze partners.

Geschiedenis

De Mgr. Hanssen werd 1 september 1959 opgericht. De school startte met het bieden van speciaal onderwijs aan negenentwintig slechthorende leerlingen - verdeeld over drie groepen - in een gedeelte van een oud schoolgebouw aan de Meezenbroekerweg te Heerlen. Het leerlingenaantal groeide en er werd een kleuterafdeling opgericht. In 1963 kreeg de school het hele gebouw ter beschikking. Enkele jaren later gingen vier groepen in verband met ruimtetekort naar een gebouw aan de Van Sonsbeeckstraat in Heerlen. De eerste groep van de toenmalige afdeling ernstige spraak-/taalmoeilijkheden (ESM) kwam in 1975. Juni 1978 verhuisde de school naar de nieuwbouw te Hoensbroek. In augustus 2005 werd de nevenvestiging in Roermond in gebruik genomen. Inmiddels is deze vestiging uitgegroeid tot een volwaardige locatie. Vanaf augustus 2023 hebben we ook een locatie in Valkenburg, waar 5 groepen van onze school gehuisvest zijn. U kunt onze uitgebreide geschiedenis nalezen in onze schoolgids.

Bestuur

De Mgr. Hanssen valt vanaf 1 augustus 2015 onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting Vitus Zuid. De stichting is ontstaan uit de verplichte reorganisatie van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve problematiek. Deze reorganisatie is het gevolg van veranderende wet- en regelgeving rondom Passend Onderwijs. In totaal zorgen nu zo'n 450 medewerkers dagelijks voor het onderwijs en de begeleiding aan ruim 1800 leerlingen, verdeeld over drie onderwijseenheden, te weten: Taalbrug Junior (SO), Taalbrug College (VSO) en Mgr. Hanssen. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door bestuurder Hedzer Schotsman. Samen met de (algemeen) directeuren van de onderwijseenheden leidt hij de Stichting Vitus Zuid.

(Wereld-)burgerschapsonderwijs en sociale cohesie

Het wereldburgerschapsonderwijs en sociale cohesie is leergebied overstijgend. Bij veel van onze leerlingen ontwikkelt de communicatieve redzaamheid zich anders dan bij leeftijdsgenoten. Daarom is aandacht voor (wereld-)burgerschap erg belangrijk.
Mgr. Hanssen hanteert de notitie 'Actief burgerschap en sociale integratie'. Zie: wetgeving actief burgerschap en sociale cohesie inspectie van onderwijs; wettelijk kader.
Er zijn veel manieren waarop Mgr. Hanssen de bevordering van actief (wereld-)burgerschap en sociale cohesie invult, waarbij we rekening houden met de lokale omgeving van de onderwijseenheid, de samenstelling van de leerlingenpopulatie en de wensen van ouders.
Binnen Mgr. Hanssen werken wij ernaar dat leerlingen:
- sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in onze onderwijseenheid;
- leren om mee te doen in de school: mee te praten en mee te beslissen;
- vanuit een eigen identiteit deelnemen aan de samenleving;
- kennis verwerven van en ontmoetingen hebben met stromingen en mensen met andere overtuigingen;
- bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving.
Aangezien (wereld-)burgerschapsvorming en sociale integratie, volgens ons, niet te benaderen zijn als ťťn vakgebied, wordt het aanbod gehaald uit de gehanteerde methode voor sociaalemotionele ontwikkeling (Leefstijl), uit de methoden voor wereldoriŽntatie en zaakvakken, uit CIDS en uit actuele zaken die de leefwereld van onze leerlingen en onze onderwijseenheid binnenkomen.


Samenwerking

Er bestaan vier clusters van scholen die speciaal onderwijs aanbieden:
cluster 1: scholen voor blinde en slechtziende kinderen;
cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen;
cluster 3: scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen en/of lichamelijk gehandicapte kinderen;
cluster 4: scholen voor kinderen met gedragsproblemen of langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen.
Als streekschool voor speciaal onderwijs aan kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen, met of zonder comorbiditeit, werkt de Mgr. Hanssen intensief samen met andere instituten.


Doelgroepen

De Mgr. Hanssen voorziet onderwijs in cluster 2. Conform de wet op de expertisecentra richt de school zich op het onderwijs en de begeleiding van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking al dan niet met comorbiditeit. In de dagelijkse praktijk bedient de school de volgende hoofd- en subdoelgroepen:

  • Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS);
  • Kinderen met een auditieve beperking; slechthorend (SH)
  • Kinderen met een ernstige auditieve beperking; doof (Doof)
  • Kinderen met een ernstige MG - problematiek (Meervoudig Gehandicapt), waarbij de auditieve- en/of communicatieve problematiek een belangrijke beperking vormt.

Passend Onderwijs en de Mgr. Hanssen

Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zullen in de toekomst zoveel mogelijk door het reguliere onderwijs bediend worden; doorverwijzing naar het speciaal onderwijs zal steeds minder vaak plaatsvinden. Uitgangspunt is dus regulier als het kan, speciaal als het moet. Dat geldt ook voor cluster 2 en dus ook voor de Mgr. Hanssen. Aanvragen voor extra ondersteuning vanuit cluster 2 kunnen bij het aanmeldpunt in Hoensbroek ingediend worden. Na een beoordeling van de aanvraag zal de Commissie van Onderzoek een definitief advies uitbrengen. Heeft een leerling volgens dit advies recht op ondersteuning vanuit cluster 2, dan staat er ook bij of die ondersteuning een onderwijs- of een ondersteuningsarrangement betreft. Bij een onderwijsarrangement gaat een leerling naar een school voor speciaal onderwijs. Bij een ondersteuningsarrangement gaat een leerling naar de reguliere school en krijgt daar passende ondersteuning vanuit cluster 2.

Meer informatie passend onderwijs:
Simea: www.simea.nl
Steunpunt passend onderwijs: www.steunpuntpassendonderwijs.nl