Zo werken wij

We helpen u om het kind te helpen

Daarom kijken we graag met u mee als u het vermoeden heeft dat een kind onze hulp zou kunnen gebruiken. We werken intensief samen met de ouders, met de onderwijsprofessionals en andere gespecialiseerde collega's. Samen weten we meer en samen kunnen we meer.


Samen zijn we sterker en slimmerWe denken graag met u mee

Wanneer gesprekken en interventies niet de gewenste resultaten opleveren en uw zorgvuldige onderwijszorg niet toereikend blijkt te zijn, aarzel dan niet om de ambulante dienst van de Mgr. Hanssen in te schakelen. Consultatie en advies door een van onze consulenten kunt u via ons informatie- en aanmeldpunt aanvragen. Deze service biedt de Mgr. Hanssen laagdrempelig en - in het kader van passend onderwijs - zonder extra kosten aan. Ons streven is om elk kind dat hulp nodig heeft, zo snel mogelijk passende ondersteuning te bieden. Wellicht komen we een heel eind met praktische adviezen. Maar het kan ook zo zijn dat de consulent nader diagnostisch onderzoek door een audiologisch centrum adviseert.

We komen liever een keer onnodig langs, dan dat we een kind over het hoofd zien


Eerst nader diagnostisch onderzoek

Voordat we daadwerkelijk met kinderen gaan werken, is er gespecialiseerd onderzoek nodig van een audiologisch centrum. We willen immers zeker weten dat er inderdaad sprake is van doofheid/slechthorendheid of van een TOS. Kort samengevat:
  • diagnostisch onderzoek door audiologisch centrum, bijvoorbeeld Adelante
  • aanvraag door de ouders
  • via verwijzing huisarts
  • kosten vallen (voor minderjarigen) onder de basisverzekering van de zorgverzekering


Aanmeldingstraject

We zeggen het eerlijk: de aanmeldprocedure bij de onafhankelijke Commissie voor Onderzoek (CVO) is uitgebreid en pittig. Daarom helpen de collega's van het informatie- en aanmeldpunt u daar graag bij. Om een goed advies te kunnen geven, verzamelt de CVO - naast de uitslag van de onderzoeken door het audiologisch centrum - veel aanvullende informatie: van de ouders, van school, van de behandelend logopedist enzovoort. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden, is: kan de Mgr. Hanssen uw kind goed helpen?

Is het antwoord 'ja' dan geeft de Commissie voor Onderzoek een passend arrangement af en maken wij - de Mgr. Hanssen - in goed overleg met alle betrokkenen een concreet plan van aanpak op maat. Als de CVO denkt dat uw kind elders beter geholpen kan worden, dan denkt de Mgr. Hanssen graag mee over alternatieve oplossingen.

De belangrijkste vragen die wij ons stellen, zijn: kunnen wíj dit kind helpen?

En zo ja: hoe dan? Als we denken dat we het kind inderdaad kunnen helpen, dan maken we een plan van aanpak op maat. Elk kind is uniek, elke situatie is anders, ons werk is dus maatwerk. Ons uitgangspunt is: wat heeft dit kind nodig en wat hebben ouders/school nodig om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden? Grofweg bieden wij twee mogelijkheden:

Een ondersteuningsarrangement

Het kind blijft op de eigen school, in de eigen klas, bij de eigen leerkracht. Wij maken een plan van aanpak op maat. We ondersteunen kinderen, de ouders, de leerkrachten, de intern begeleiders/zorgcoördinatoren net zo lang en net zo intensief als nodig is. Een van onze ambulant begeleiders komt op vaste tijden naar school om met het kind te werken. Regelmatig evalueren we, samen met school en samen met de ouders: is onze hulp nog nodig? Kan het iets minder of moeten we juist een tandje bijzetten?

Een onderwijsarrangement

Op onze school (locaties in Hoensbroek of Roermond) worden de kinderen tijdelijk ondergedompeld in een taalbad. De focus ligt op taal en spraak, maar er is uiteraard ook speciale aandacht voor het welbevinden van het kind en zijn of haar algehele ontwikkeling. Alle klasgenootjes staan voor soortgelijke uitdagingen; de kinderen leren in relatief kleine groepen van en met elkaar. Ze worden intensief begeleid door een team van ervaren professionals: gespecialiseerde leerkrachten, klassenassistenten, logopedisten, orthopedagogen, intern begeleiders, gebarendocenten en schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard werken wij ook samen met externe professionals.

Ketenpartners

Voor diagnostiek en aanvullende behandeling werken wij samen met ketenpartners als Adelante en Koninklijke Kentalis. Binnen school zijn meerdere externe partners betrokken.

Adelante

Adelante is een zorggroep met verschillende kernactiviteiten waaronder audiologie & communicatie. Het motto is: haal het beste uit jezelf. www.adelante-zorggroep.nl

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een communicatief meervoudige beperking hebben, www.kentalis.nl


Meestal tijdelijk

De meeste kinderen verblijven slechts tijdelijk op onze school. Wij zijn een schakelschool: de insteek is altijd dat kinderen uiteindelijk het bij hen passend onderwijs volgen. Bij het schakelen van school begeleiden we de leerlingen zo lang als het nodig is.


Regelmatige terugkoppeling

Elk schooljaar maken we voor elke leerling die wij ambulant begeleiden én voor elke leerling op onze school een individueel jaarplan. De voortgang houden wij goed in de gaten en als het nodig is, stellen we het plan bij. Uiteraard hoort regelmatige terugkoppeling en overleg met de ouders en de begeleidende professionals daarbij. Aan het einde van het schooljaar evalueren we. Deze cyclus herhaalt zich jaarlijks.


Meer dan alleen taal

Het onderwijs en de begeleiding vanuit de Mgr. Hanssen wordt vormgegeven door de voor ons belangrijkste pijlers: taal, bewegen en sociaal-emotioneel. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.